ברוך הבא לאתר של מימד – ניהול פרויקטים וביקורת הנדסית (להלן: "מימד").

השימוש באתר זה ובכל השירותים, המוצעים בו, יהא בכפוף להסכמתך לתנאי הסכם השימוש שלהלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון ובקפידה. כמו כן, השימוש בכל אחד מדפי האתר כפוף לתנאי השימוש הכלליים, המתוארים כאן. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אחריות

השירותים והמידע שבאתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל מין וסוג שהוא.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מימד בגין האופי של השירותים, יכולותיהם, תכונותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מימד לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר זה.

זכויות יוצרים

© מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הינם של מימד בלבד. אין

להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מימד.

גרפיקה ותמונות מוגנות בזכויות יוצרים

אין לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה אחרת ללא קבלת אישור מפורש ממימד או מבעלי הזכויות על התמונות.

שמירה על פרטיות הגולשים

מימד שומרת על פרטיותם של הגולשים. השימוש בנתונים ובמידע שיימסר ע"י הגולש, לרבות פרטים אישיים וכל פרט אחר שיימסר, ישמש את מימד בלבד ולא יימסר לכל גורם אחר.

עדכונים של האתר

מימד יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכני האתר, מראה האתר, את השירותים ואת היקפם וזמינותם של השירותים, הניתנים בו, וכל מסגרת והרכב אחר הכרוכים בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מימד בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כפיפות לחוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין, הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה בישראל.